Adrenalinski park u kamenolomu Hercegovac

| 2022. | projekt

koncept

Ovaj glavni projekt izrađen je u svrhu ishođenja građevinske dozvole za zahvat u prostoru pod nazivom Adrenalinski park u kamenolomu Hercegovac, kao sanacija nakon eksploatacije. Zahvat je planiran na području kamenoloma, na širem području Grada Orahovice. Jezero je nastalo kao posljedica eksploatacije uslijed prodiranja podzemnih voda.
Zahvatom u prostoru planira se izgradnja i uređenje adrenalinskog parka (građevine sportsko - rekreacijske namjene, prateća građevina ugostiteljske namjene te uređenje i opremanje površina za javno korištenje). Većina građevina i sadržaja parka koncipirana je tako da prati postojeću konfiguraciju terena bivšeg kamenoloma što je utjecalo na njihovo organsko oblikovanje. Planirani su sadržaji: uvala sa sunčalištem, "deck" sa skakaonicom, plutajuća pozornica s gledalištem, odmorišta za kupače i ribiče, zipline te pješačka staza "Hod po rubu".