Detaljni plan uređenja Kature

| 2010. | plan

koncept

Područje koje obuhvaća Plan, površine 4,58 ha, nalazi se u Gradu Labinu, sjeverno do Starog grada, u neposrednoj blizini autobusnog kolodvora i gradskog stadiona.
Prostor u obuhvatu Plana danas je djelomično izgrađen u njegovoj istočnoj zoni, dok je zapadni dio lokacije neizgrađen bez jasnog korištenja i bez infrastrukture. Osnovni cilj Plana je prenamjena niskokonsolidiranog prostora, dijelom u korištenju kao poljoprivredno zemljište i prostora u njegovoj neposrednoj blizini u prostor gradskog karaktera, pretežno stanovanja visoke kvalitete. Također je cilj preparcelacija postojećih parcela u zoni stanovanja niske gustoće na način da se omogući formiranje kvalitetnih oblika parcela na kojima se omogućuje nova gradnja i rekonstrukcija postojećih objekata.
Planom se utvrđuje detaljna namjena površina, režimi uređivanja prostora, način opremanja zemljišta komunalnom, prometnom i telekomunikacijskom infrastrukturom, uvjeti za izgradnju građevina i poduzimanje drugih aktivnosti u prostoru te drugi elementi od važnosti za područje za koje se Plan donosi
Polazišta za osmišljavanje urbanističkog koncepta su:
- maksimalno integriranje arhitekture i hortikulture,
- očuvanje vizura prema Starom gradu,
- zaštita arheološkog lokaliteta samostana Sv. Franje,
- uvođenje reda u postojeću stambenu izgradnju i
- osmišljavanje nove stambene tipologije koja maksimalno poštuje pejsažne vrijednosti.
Specifičnost zadane lokacije uvjetovala je rješenje koje maksimalno želi integrirati topografiju, zelenilo i novu izgradnju.
Zatečeno stanje na terenu, pogotovo na neizgrađenom dijelu Plana karakterizira neopremljenost infrastrukturom, stihijski vrtovi i nisko zelenilo. Izgrađeni dio prostora karakterizira nedostatak kvalitetnih kolnih pristupa parcelama, niska obiteljska izgradnja s pomoćnim građevinama.
Plan daje rješenje koje doprinosi širem okruženju u stambenom, prometnom, kulturnom i socijalnom smislu. U obuhvatu Plana smještene su osim stambenih građevina, koje fizičkom zastupljenošću dominiraju, postojeći trgovački sadržaji i prostor parka s arheološkim lokalitetom. Zbog malene površine Plana, u samom obuhvatu nisu predviđeni javni i društveni sadržaji na zasebnim parcelama, već se Plan oslanja na sadržaje u neposrednoj blizini. Izvan obuhvata Plana nalazi se stadion, pošta, dom zdravlja, dječji vrtić, autobusni kolodvor, gradski javni park zapadno od Plana i planirani gradski park sjeverno od granice obuhvata itd.
U smislu organizacije, prostor obuhvaćen Planom podijeljen je u stambenu zonu manje gustoće (S1) i u stambenu zonu veće gustoće (S2). Ove dvije zone jasno su odijeljene ulicom koja spaja glavnu gradsku cestu Istarsku ulicu sa Ulicom Svetog Mikule.
Plan se nadovezuje na postojeće infrastrukturne tokove i oblikovanjem tipologije stanovanja prati konfiguraciju terena i pejzaž. Postizanje dodatnih kvaliteta ostvaruje se kroz povećanje građevnih čestica u odnosu na postojeće, poticanje multifunkcionalnosti prostora i višeg urbanog standarda. Pozicijama građevina ostvaruje se otvaranje vizura i dinamičan ritam u profilu stambene ulice. Prodori zelenila koji povezuju stambene cjeline dodatno oplemenjuju prostor.