Donji i gornji vidikovac na području sportsko-rekreacijskog centra Jezero Hercegovac- Ružica Grad

| 2022. | projekt

koncept

Ovaj glavni projekt izrađen je u svrhu ishođenja građevinske dozvole za zahvat u prostoru pod nazivom ''Donji i gornji vidikovac na području sportsko-rekreacijskog centra Jezero Hercegovac- Ružica Grad''. Za navedeni zahvat proveden je postupak prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku
mrežu. Obuhvat zahvata omeđen je sa zapada i juga eksploatacijskom zonom kamenoloma s jezerom, a s istoka gustom bjelogoričnom šumom Parka prirode Papuk unutar koje se naziru ostaci zaštićenog kulturnog dobra ''Grad Ružica''.
Planirana je izgradnja građevine donjeg vidikovca ugostiteljske namjene sa prostorijama kuhinje, šanka, prostora za usluživanje gostiju, dječje igraonice, pratećih pomoćnih prostorija, servisnih prostorija i sl. uz uređenje vanjskih natkrivenih i nenatkrivenih terasa te izgradnja građevine gornjeg vidikovca turističko – rekreacijsko - edukacijske namjene koji se sastoji od nekoliko dijelova koji određuju njegov višefunkcionalni karakter - staza u nagibu (rekreacija), tribine (edukacija i kultura, turizam), promatračnice prema kamenolomu i Ružica Gradu - točke s panoramskim teleskopima (edukacija i kultura, turizam).