DPU dijela naselja Andraševec – Oroslavje

| 2013. | plan

koncept

Prostornim planom uređenja Grada Oroslavja i Urbanističkim planom uređenja dijela naselja Andraševec - Oroslavje, propisana je obveza izrade Detaljnog plana uređenja dijela naselja Andraševec-Oroslavje, u danjem tekstu Plan.
Polazišta za osmišljavanje urbanističkog koncepta su:
- maksimalno integriranje arhitekture i hortikulture,
- stvaranje novog naselja i centra grada,
- osmišljavanje nove stambene tipologije koja maksimalno poštuje pejsažne vrijednosti,
- formiranje novog javnog i kulturnog žarišta grada Oroslavja.
Zatečeno stanje na terenu karakterizira neopremljenost infrastrukturom, stihijski vrtovi i nisko zelenilo, nadzemni dalekovodi koje je potrebno, zajedno s magistralnim vodovodom, izmjestiti u koridore planiranih prometnica.
Plan daje rješenje koje doprinosi širem okruženju u stambenom, prometnom, kulturnom i socijalnom smislu. U obuhvatu Plana smještene su osim stambenih građevina, koje fizičkom zastupljenošću dominiraju, postojeći trgovački, javni i društveni (dječji vrtić s jaslicama, srednja škola i ostali obrazovni prostori), sportsko-rekreacijski i brojni drugi sadržaji. Zbog velike površine obuhvata plana detaljnim planom se pažljivo pristupilo organizaciji tipologije stanovanja, gdje je posebna pažnja posvećena očuvanju karaktera krajolika i formiranju raznolikog stanovanja, kao što su obiteljske i dvojne kuće, stambeni nizovi i urbane vile i višestambene zgrade. Također je visina građevina vrlo niska te se time čuva pitomi karakter prostora.
Polazišta za osmišljavanje urbanističkog koncepta su:
- maksimalno integriranje arhitekture i hortikulture,
- stvaranje novog naselja i centra grada,
- osmišljavanje nove stambene tipologije koja maksimalno poštuje pejsažne vrijednosti,
- formiranje novog javnog i kulturnog žarišta grada Oroslavja.
Zatečeno stanje na terenu karakterizira neopremljenost infrastrukturom, stihijski vrtovi i nisko zelenilo, nadzemni dalekovodi koje je potrebno, zajedno s magistralnim vodovodom, izmjestiti u koridore planiranih prometnica.
Plan daje rješenje koje doprinosi širem okruženju u stambenom, prometnom, kulturnom i socijalnom smislu. U obuhvatu Plana smještene su osim stambenih građevina, koje fizičkom zastupljenošću dominiraju, postojeći trgovački, javni i društveni (dječji vrtić s jaslicama, srednja škola i ostali obrazovni prostori), sportsko-rekreacijski i brojni drugi sadržaji. Zbog velike površine obuhvata plana detaljnim planom se pažljivo pristupilo organizaciji tipologije stanovanja, gdje je posebna pažnja posvećena očuvanju karaktera krajolika i formiranju raznolikog stanovanja, kao što su obiteljske i dvojne kuće, stambeni nizovi i urbane vile i višestambene zgrade. Također je visina građevina vrlo niska te se time čuva pitomi karakter prostora.
U smislu organizacije, prostor možemo podijeliti na četiri osnovne stambene cjeline:
1. Zona stanovanja manje gustoće s obiteljskim kućama, uz koje se kao fasada prema važnoj prometnici koja ima ulogu ulaska u grad planira trgovački centar i rekreacijska zona, dok se od sjeverne prometnice stanovanje štiti tamponom visokog zaštitnog zelenila,
2. Zona je isključivo stambena u kojoj se kombinira stanovanje manje i veće gustoće sa pratećim sadržajima naselja i zonama javnih parkova
3. Zona je sličnog karaktera kao 2.zona,
4. Zonu čini potez javnih i društvenih sadržaja sa dječjim vrtićem i srednjom i osnovnom školom koji su orijentirani prema potoku Topličini, koji je izvan obuhvata plana, ali je planirano njegovo uređenje.
Ove četiri zone su povezane internim pješačkim komunikacijama koje prolaze kroz sustav javnih parkova na koje se nadovezuju trgovački i uslužni sadržaji naselja sa sustavom dječjih igrališta i odmorišta za odrasle.