DPU proširenja mjesnog groblja u Brestači

| 2013. | plan

koncept

Svrha Plana je proširenje postojećeg groblja prema potrebama stanovništva naselja Brestača za ukopna mjesta za razdoblje od najmanje 30 godina, budući da je postojeće groblje gotovo u potpunosti popunjeno. Osiguranje prostornih preduvjeta za proširenje postojećeg groblja, izgradnja odgovarajuće nove mrtvačnice, prometne i komunalne infrastrukture, uređenje javnih površina i prostora oblikovanjem i opremom primjerenom namjeni prostora te planska rješenja trebaju afirmirati prepoznatljive krajobrazne elemente prostora naselja.
Proširenje groblja planira se u smjeru jugozapada u odnosu na postojeće groblje.
U proširenje groblja se pristupa s dvije strane: jedan pristup je sjeverno sa postojećeg groblja (isključivo pješački), a drugi je jugoistočno s makadamskog puta (zasebno pješački i zasebno kolni pristup), koji je potrebno urediti, no pošto je izvan obuhvata plana nije predmet izrade. U sklopu proširenja groblja planiraju se nova grobna mjesta, mrtvačnica, grobne staze, uređenje hortikulture i postav urbane opreme.
Proširenje groblja planirano je na način da prati započetu mrežu grobnih polja u sjevernom dijelu groblja. Uspostavljena je mreža novih grobnih polja i sadržaja u južnom dijelu obuhvata DPU-a sa naglašenom – grobnom alejom koja povezuje ceremonijalni trg sa prostorom na južnom dijelu groblja.