DPU ‘Zagorska’ u Koprivnici

| 2013. | plan

koncept

Generalnim urbanističkim planom Grada Koprivnice propisana je obveza izrade Detaljnog plana uređenja 'Zagorska' u Koprivnici.
Područje koje obuhvaća Plan, nalazi se u Gradu Koprivnici, jugozapadno do gradskog središta, u neposrednoj blizini željezničkog kolodvora.
Prostor u obuhvatu Plana danas je uglavnom neizgrađen i primarno korišten kao poljoprivredno zemljište. Osnovni cilj Plana je prenamjena niskokonsolidiranog prostora, dijelom u korištenju kao poljoprivredno zemljište i prostora u njegovoj neposrednoj blizini u prostor gradskog karaktera, sa stanovanjem. Također je cilj preparcelacija postojećih parcela na način da se omogući formiranje kvalitetnih oblika parcela na kojima se omogućuje nova gradnja i rekostrukcija postojećih objekata.
Planom se utvrđuje detaljna namjena površina, režimi uređivanja prostora, način opremanja zemljišta komunalnom, prometnom i električnom i komunikacijskom infrastrukturom, uvjeti za izgradnju građevina i poduzimanje drugih aktivnosti u prostoru te drugi elementi od važnosti za područje za koje se Plan donosi.
Plan daje rješenje koje doprinosi širem okruženju u stambenom, prometnom, kulturnom i socijalnom smislu. U obuhvatu Plana smještene su osim stambenih građevina, koje fizičkom zastupljenošću dominiraju, trgovački i uslužni sadržaji i prostor okupljanja stanara. Zbog malene površine Plana, u samom obuhvatu nisu predviđeni javni i društveni sadržaji na zasebnim parcelama, već se Plan oslanja na sadržaje u neposrednoj blizini. Izvan obuhvata Plana planira se dječji vrtić i osnovna škola. Plan se nalazi u neposrednoj blizini željezničkog kolodvora te je dobro povezan sa centrom grada.
U smislu organizacije, prostor obuhvaćen Planom podijeljen je na stambenu namjenu (S) i mješovitu namjenu (M). Ove dvije zone su odijeljene planiranom prometnicom.
Plan se nadovezuje na postojeće infrastrukturne tokove i oblikovanjem tipologije stanovanja prati konfiguraciju terena i pejzaž. Pozicijama građevina ostvaruje se jasan odnos prema ulici i tipologijom niza se formira jaki urbani karakter.

Mogućnosti uređenja prostora u užem okruženju za koje se donosi ovaj Plan su funkcionalno-estetska transformacija iz poljoprivrednog u urbanizirani prostor u kojem dominira novoplanirano stambeno naselje koje generira urbanu transformaciju i uređenje okolnog prostora te fizičko, ali i funkcionalno spajanje tog prostora sa ostatkom Koprivnice do kojeg se dolazi stambenim ulicama i pješačkim putovima. Dakle, mogućnosti koje otvara ovaj Plan na poboljšanju urbanističke kompozicije, kvalitete uređenja, privlačnosti i izgrađenosti prostora, kako za prostor unutar granica Plana, tako i za njegovo uže te šire okruženje, mogu se okarakterizirati kao značajne.