Idejno rješenje sanacije i prenamjene kamenoloma Hruškovec u Ljubešćici

| 2009. | projekt

koncept

Dugogodišnjom eksploatacijom koja se u prošlosti provodila nekontrolirano i nestručno na području obuhvata eksploatacijskog polja Hruškovec formirani su veliki iskopi, strme ogoljele padine i terase, odroni terena i brjegovi jalovine. Polje se nalazi unutar šumskog sklopa te dijelom zadire i u područje zaštićenog krajolika užeg područja Kalnika. Premda eksploatacija u kamenolomu još uvijek traje potrebno je, zbog pejsažnih vrijednosti prostora u kojem se nalazi, provoditi njegovu postupnu sanaciju istovremeno s iskorištavanjem sirovina.
Idejnim rješenjem predloženi se gabariti sljedeće etape eksploatacije polja te način njegove sanacije - koncept pejsažnog oblikovanja te mogući scenarij prenamjene i novog korištenja.
Jedan od osnovnih ciljeva projekta je i osiguranje preduvjeta za ekološku obnovu prostora te prijedlog rješenja njegovog pejsažnog uređenja. Ova dionica idejnog rješenja ima za zadatak sanaciju i zaštitu rubova postojeće šumske vegetacije u samim kontaktnim zonama vanjskog perimetra kamenoloma, uspostavljanje dodatne stabilnosti novih niveleta (kosina i bermi) sadnjom odgovarajuće vegetacije, te oblikovanje ambijenta koji će prihvatiti nove sadržaje. Koncept prijedloga pejzažne obnove ne polazi od težnje za "idealnim uklapanjem" i pokušajem mimikrije u pejzažu. Takav pristup bio bi neiskren prema prošlosti prostora, a krajnji rezultat upitan. Za razliku od njega odabran je pristup koji, poput mnogih suvremenih svjetskih primjera, prihvaća i drugačije prostorne estetike pa i one koje ne pokušavaju prikriti ljudsko djelovanje u prostoru (tragove eksploatacije) već ga iskreno pokazuju.
Rješenje problema stabilnosti terena i pejzažna obnova ujedno su i preduvjeti za uspostavljanje nove namjene i budućeg korištenja. Prostor je prepoznat kao ambijent posebnog prostornog i pejzažnog potencijala koji uz zahvate sanacije i uređenja može postati novo izletničko i rekreacijsko područje. Nesvakidašnje po mjerilu i raznoliko po ponudi ovo mjesto ima priliku postati još jedna od točaka turističke ponude cijele regije.