Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novske

| 2010. | plan

koncept

Prostorni plan uređenja Grada Novske (PPUG) donesen je 2005.
Potreba za izmjenom Plana pojavila se zbog izmjena lokacija i trase komunalne infrastrukture i usklađenja s izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Sisačko-moslavačke županije koje su bile u izradi.
Također, PPUG je trebalo uskladiti i sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji i drugim važećim zakonima i propisima koji su stupili na snagu od usvajanja PPUG Novske.
Prostorni obuhvat plana postavljen je po rubnim granicama jedinice lokalne samouprave Grada Novske. Tako je područje razmatrano u okviru ovog Plana utvrđeno kao prostor jedinice lokalne samouprave na nivou Grada sa 23 naselja.
Taj Planom razmatrani prostor obuhvaća područje orijentacionih dimenzija - prosječne širine u smjeru sjever - jug od oko 22,3 km, te prosječne dužine u smjeru istok - zapad od 30,2 km. Ukupna obuhvaćena površina iznosi 319,40 km2 (31.940 ha).
Prostorni plan uređenja područja Grada Novske ima svoju vremensku dimenziju u okviru koje se analiziraju prostorne potrebe i programira predvidivi razvitak. Obzirom da prostorno-planski dokument nivoa Prostornog plana uređenja ima dugoročni karakter, to je vremenski period sagledavanja, predviđanja i dimenzioniranja prostorno-razvojnih procesa određen sa okvirno 10-15 godina.
Potreba za izmjenom Plana pojavila se zbog izmjena lokacija i trase komunalne infrastrukture i usklađenja s izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Sisačko-moslavačke županije koje su bile u izradi.
Također, PPUG je trebalo uskladiti i sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji i drugim važećim zakonima i propisima koji su stupili na snagu od usvajanja PPUG Novske.
Ovim izmjenama redefinirao se odnos izgrađenog i neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja. Osim korekcije granice izgrađenog dijela temeljem, u međuvremenu izgrađenih građevina te izdanih akata kojima se odobrava gradnja, pri određivanju izgrađenog dijela građevinskog područja uzeta je u obzir i komunalna opremljenost građevnih čestica te su uređene građevne čestice tretirane kao dijelovi građevinskog područja za koje nije potrebno propisati obavezu izrade urbanističkog plana uređenja.