Koncept i idejni projekt za sanaciju i prenamjenu kamenoloma Hercegovac kraj Orahovice

| 2004.-2005. | projekt

koncept

Idejni projekt sanacije kamenoloma obuhvaća sanaciju i uređenje pokosa, rekultivaciju prostora, planiranje pristupnih cesta, pješačkih i biciklističkih staza, s prostorom za parkiranje i vezu s Orahovačkim jezerom i sa srednjovjekovnim gradom Ružica, projekt dva vidikovca s ugostiteljskim sadržajima, pretvaranje otkopnog prostora u turističko-rekreacijsko jezero i sanaciju srednjovjekovne stambene palače (curia nobilitaris) u infocentar novog kompleksa.
Najkompaktnija i statički najsigurnija stijena na sjeveroistočnoj strani će ostati vidljiva, kao impresivna scenografija svih novih događanja u kamenoloma.
Uz biološku sanaciju i suzdržane arhitektonske intervencije omogućena je kontrolirana rekultivacija prostora te nova atrakcija unutar Parka prirode Papuk.