Kampus Varaždin

| 2012. | natječaj

koncept

Sveučilište u Zagrebu, Grad Varaždin i Varaždinska županija odlučni su u nastojanju da u skoroj budućnosti definiraju i izgrade Kampus Varaždin. Prvi natječaj u sklopu Kampusa Varaždin proveden je u svrhu izgradnje studentskog restorana i ispitivanja mogućnosti izgradnje novih kapaciteta studentskih domova s energanom.
Varaždin ima 42000 stanovnika, pri čemu studentska populacija čini oko 5% stanovnika grada. Njihovo okupljanje na jednoj lokaciji čini ovaj dio grada u svakom slučaju drugačijim i prepoznatljivim. Ovo je jedina zona u Gradu izrazito homogene društvene strukture (studenti), te je projektom bilo bitno stimulirati njihovu međusobnu interakciju i interakciju njih sa stanovnicima grada. Njihov međusobni utjecaj se ostvaruje kroz formiranje zajedničkih prostora unutar doma, na krovu i parteru doma, dok se međuodnos sa stanovnicima ostvaruje kroz prezentiranje njihovog stvaralaštva, u vidu koncerata, predstava, izložbi, u sklopu studentskog doma.
Osnovna prepoznatljivost Varaždina je barok. Naša intervencija se nadovezuje na prenamjenjenu postojeću građevinu vojarne, koja svojim klasicističkim oblikovanjem iziskuje posebni tretman, dok s druge strane želja je bila unijeti dašak barokne ostavštine u samo oblikovanje novih sadržaja.
Osnovna ideja je bila ozbiljno promisliti na koji način se može unaprijediti sam tip građevina kao što su studenski dom i studenski restoran.
Zahtjevnost lokacije, posebno naglasak na problem pruge s južne strane, nametnula je da se same građevine orijentiraju tako da stvaraju mikroambijente unutar sebe samih, s formiranjem jasnog međuodnosa volumena, uz naglašavanje važnih i logičnih smjerova kretanja.
U oblikovanju restorana koncept se bazira na: stvaranju jasne ulične fasade, aktivaciji krova, ostvarivanju najjednostavnijih pristupa svim studentima (stanarima domova, i ostalim korisnicima), povezivanje doma i menze, formiranje čistih i jasnih komunikacija unutar restorana, uz omogućavanje objedovanja unutar ili na terasi, odnosno atriju restorana i pomicanje restorana prema jugu kako bi se minimalno zaklonila fasada postojećeg doma.
Kod oblikovanja studentskog doma poseban izazov je bilo kako se nadovezati na postojeću arhitekturu, ujedno stvoriti novi suvremeni landmark-u u gradu.
Promišljanje se baziralo na potenciranju koncepcijskih kvaliteta i važnosti kao što su: maksimalno iskorištavanje vertikalnog zoniranja, sadržajno iskorištavanje svake etaže do maksimuma, maksimalno oslobađanje prizemlja, s minimalnom intervencijom kako bi se omogućilo što fleksibilnije i raznolikije događanje i korištenje, otvaranjem prizemlja se ne kontroliraju smjerovi kretanja, jedini smjer koji se očitava kao dominantan je veza budućeg kampusa, sa domom, njegovim sadržajima i veza sa restoranom; u tu svrhu se u fasadi otvara dijagonala, novi dom svojom visinom se mora uravnotežiti s postojećim i nužno je ostvarivanje tople veze, s namjerom tretiranja dviju dilatacija kao jedinstvenu građevinu, te aktivacija krova za sport, i sve moguće scenarije korištenja.