Koncept i idejni projekt za sanaciju i prenamjenu površinskog kopa Holcim – Koromačno kraj Raše

| 2007. | projekt

koncept

Idejni projekt je prijedlog koncepta mogućeg razvoja i prenamjene prostora površinskog kopa kamenoloma Koromačno i predstavlja jednu u nizu akcija kojima Holcim djeluje na sustavnom unapređenju i zaštiti okoliša, a njegove smjernice poslužit će kao podloga za dugoročno promišljanje i oblikovanje strategije razvoja ovog područja.
Značaj i utjecaj prostora površinskog kopa već i danas nadilazi područje samog naselja Koromačno. Njegov potencijal u budućnosti nakon završetka eksploatacije potrebno je promatrati u kontekstu općina Labin i Raša s kojima dijeli mnoga zajednička obilježja te predstavlja prostornu cjelinu. Prostor «Labinštine» karakterističan je po svom zemljopisnom položaju te prirodnim i povijesnim obilježjima te se po njima razlikuje – ističe na prostoru istarskog poluotoka.
Eksploatacija površinskog kopa Koromačno dugoročan je proces koji će se na ovom prostoru nastaviti kroz razdoblje od više desetaka godina. Stoga je jedan od osnovnih zadataka ovog projekta pokazati moguće faze daljnje eksploatacije te promjene u prostoru koje će one s vremenom izazvati, istražiti te ilustrirati konačne gabarite terena nakon planiranog završetka eksploatacije te predložiti mogućnosti njegove sanacije i prenamjene.
Predloženi gabariti pojedinih faza eksploatacije i oblikovanje konkave nakon završetka eksploatacije proizašle su iz koncepta oblikovanja terena «mekih» linija koji se zasniva na geometriji prirodne topografije okolnog terena. Uz poštivanje zahtjeva tehničke sanacije koji proizlaze iz uvjeta rudarskog projekta (nagib kosina, širina bermi) predložen je završni oblik nove prostorne uvale mekih linija koji će postati podloga pejzažne sanacije i buduće namjene.
Zamišljena prostorna uvala proizašla je i iz uvjeta projektnog zadatka na način da se zaštiti lokalitet crkvice te poštuju definirane granice eksploatacijskog polja i planirana dinamika eksploatacije s okvirno utvrđenim količinama iskopa kroz razdoblja svakih 15tak godina.
Površinski kop dio je jedinstvenog prostora naselja Koromačno, pa je za uspješno integriranje novih razvojnih scenarija potrebno osmisliti cjelovite prostorne koncepte. Predloženi scenarij razvoja prostora (nakon završetka eksploatacije) integralnim rješenjem pejzažne obnove, zaštite, prenamjene i uređenja omogućuje da područje dobije novi karakter i korištenje.
Uspostavljanjem novih komunikacija i otvaranjem pristaništa za javni promet postiže se bolja dostupnost i pristupačnost različitim korisnicima budućeg prostora (pješačko biciklističke staze, lungo mare, morske veze, taxi brodići i sl. )
Prostor površinskog kopa predio je koji zahtijeva najveće oblikovne i sanacijske intervencije. Po svojoj veličini i karakteristikama predstavlja izuzetan potencijal za razvijanje scenarija buduće namjene. Iako brojni analizirani primjeri prenamjena pokazuju i mogućnosti velike izgradnje na ovakvim područjima (npr. nogometni stadion ili turističko naselje i sl.) za ovaj je slučaj odabran bitno «mekši» i fleksibilniji pristup.
Konačni oblik kopa može se podijeliti u dvije osnovne prostorne cjeline koje se razlikuju po načinu budućeg korištenja i sanacije. To su oblikovane završne kosine (berme) i donji zaravnati plato.
Prenamjena industrijske baštine trebala bi biti usmjerena ka javnim sadržajima namijenjenim zabavi, sportu, rekreaciji, a atraktivnost same lokacije omogućuje stvaranje novog zabavno-turističkog centra regionalnog karaktera.
Predviđa se i obnavljanje, oblikovanje i prenamjena okolnog krajolika koji postaje zabavni rekreacijski park.
U naselju Koromačno koje je u bliskoj vezi s kamenolomom, planira se uređenje novih javnih prostora kao što su šetnice, lungo mare, gradska riva što će potaknut nove načine korištenja, uspostaviti veze s novim prenamijenjenim prostorima koje će povezati u jedinstvenu prostornu cjelinu.