Konzervatorska studija za potrebe izrade ‘UPU-a dijela naselja Uble’

| 2011. | projekt

koncept

Važnost i značaj konzervatorske studije, jedne od osnova pri izradi prostorno-planske dokumentacije, ogleda se u 'fiksiranju karaktera' prostora, sagledavanjem i analizom njegovih kulturno povijesnih vrijednosti. Temeljena na sustavno provedenom proučavanju zatečenih struktura, terenskim i arhivskim istraživanjima, konzervatorska studija kao svoju bitnu sastavnicu ima valorizaciju kulturno-povijesnog prostora. Upravo valorizacija predstavlja najzahtjevniji i najodgovorniji posao i uz vrednovanje i kontekstualizaciju pojedinačnih struktura, uključuje razmatranje prostornih odnosa u ambijentu, suodnos s krajolikom, matricu izgradnje, što je od posebne važnosti za sve buduće zahvate.
U metodološkom postupku obrade graditeljskog naslijeđa u granicama obuhvata Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Uble obuhvaćeno je:
- povijesni pregled naselja Uble,
- analiza postojećeg stanja,
- osnovne karakteristike i valorizacija prostora,
- režimi zaštite prostora,
- konzervatorske smjernice,
- katalog pojedinih građevina i graditeljskih cjelina,
- prijedlog provedbenih odredbi.