Poslovno-skladišna građevina MG

| 2011.-2012. | projekt

koncept

Građevina je planirala kao kompaktan volumen pravokutnog tlocrta. Postavljena je gotovo centralno na građevnoj čestici i okružena je jednosmjernom prometnicom sa koje se pristupa servisnim ulazima u zgradu i parkiralištima. S ulične strane predviđen je glavni ulaz u građevinu. U prizemlju građevine smještena su skladišta i servisni prostori, dok su uredski prostori smješteni na katu.