Projekt obnove zgrade Vidikovca u perivoju Maksimir

| 2022. | projekt

koncept

Zgrada Vidikovca u perivoju Maksimir zaštićena je kao spomenik kulture i upisana u Registar nepokretnih spomenika kulture Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu. Za obnovu vidikovca izrađen je Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu kulturnog dobra za sanaciju nakon potresa koja podrazumijeva obnovu građevinske konstrukcije i popravak nekonstrukcijskih elemenata.
Planiranom obnovom ne mijenja se oblik ni namjena građevine. Planirana je cjelovita obnova pročelja. Dio elemenata obnovom ostaje nepromijenjen, a za elemente poput ograda terasa i podne obloge na terasama 2. i 5. kata predviđeno je izvođenje prema izvornom stanju vidljivom na fotografijama iz 1963. godine.