Urbanistički plan uređenja dijela naselja Oroslavje – Andraševec

| 2011. | plan

koncept

Obuhvat plana ima površinu obuhvatu 66,79 ha. Nalazi se u neizgrađenom poljoprivrednom zemljištu, prostoru koji graniči s potokom i kvalitetnim pejsažom. Urbana mreža niske je komunalne opremljenosti te se nalazi u blizini centra Oroslavja.
OSNOVNI CILJEVI PLANIRANJA SU BILI:
_ sekundarna prometna mreža usklađena s primarnom prometnom mrežom PPUG Oroslavja;
_ cjelovit sustav novih, javnih prometnih površina koji će omogućiti kolni pristup i priključak na gradski sustav komunalne infrastrukture svim budućim korisnicima svake pojedine građevne zone;
_preparcelacija zemljišta u svrhu formiranja građevnih zona;
_ gradnja odgovarajuće komunalne infrastrukture;
_ novi rezidencijalni prostori niske gradnje s mrežom javnih prostora i javnih i društvenih sadržaja te drugih pratećih sadržaja stanovanja;
_javne zelene površine – javni park i park, dječje igralište, šetnica;
_ novi poslovni i trgovački sadržaji;
Ciljevi prostornog uređenja zadovoljenje razvojnog i regulacijskog aspekta:
_razvojni aspekt se ogleda u dugoročnom sagledavanju razvoja svih parametara u prostoru, a u skladu sa širim prostorom;
_regulacijski aspekt, se ogleda u utvrđivanju nužnih uvjeta uređenja prostora;
_održivi razvitak;
_konsolidacija i izgradnja prostora;
_ jasno profiliranje pojedinačnih prostornih cjelina i kvalitetno unapređivanje njihovih značajki i usmjeravanje njihova prostornog razvoja i uređenja, definiranjem uvjeta promjena i urbanih pravila, a sve sa ciljem stvaranja ukupne izvrsnosti;
_ kvalitetno prometno rješenje uspostavljanjem dobrih veza na cestovnu prometnu mrežu u kontaktnom i širem prostoru,
_omogućiti kvalitetan pristup unutar područja obuhvata, a da se pri tome bitno ne pogoršaju prometni uvjeti na prometnicama u kontaktnom prostoru;
_aktiviranje sadržaja primjerenih urbanom položaju, što podrazumijeva smještaj javnih i društvenih sadržaja u prizemlju niskih višestambenih građevina;
_uređenje javnih zelenih površina, uz sadnju drvoreda unutar uličnih koridora novoplaniranih prometnica, uključuje pažljivu artikulaciju javnih zelenih površina unutar urbanih polja i formiranje mikrourbanih točaka interesa;
_podizanje kvalitete i gradnja nove prometne i kumunalne infrastrukture (naročito: javni promet i promet u mirovanju, pješački i biciklistički te poboljšanje kvalitete elektroopskrbe i javne rasvjete, plinifikacija i toplifikacija, kao i sustav odvodnje).