Urbanistički plan uređenja Gajišće – jug

| 2007. | plan

koncept

Prostor je u neposrednoj blizini centra Sesveta.
Veći, dio prostora je neizgrađeno zemljište koje zauzimaju livade i poljoprivredno zemljište. Postojeća se izgradnja većinom nalazi na istočnom i sjeveroistočnom dijelu obuhvata uz postojeće ulice.
U Ulici Vladimira Nazora parcele su u prosjeku oko 600 m2. Postojeće, individualne stambene građevine su većinom jednokatne i dvokatne sa stambenim potkrovljem. Parcele su organizirane na način da kuće udaljene od koridora ulice oko 5 metara sa uređenim predvrtovima.
Sjeveroistočni dio uz Ulicu I.G.Kovačića je gušća, uglavnom višestambena izgradnja. Građevine su većinom visine dvije do tri stambene etaže sa kosim potkrovljem i parkiranjem riješenim na parceli.
U zoni obuhvata se također nalazi dječji vrtić.
Postojeći profili ceste uglavnom zadovoljavaju promet motornih vozila, dok u nekim dijelovima nisu ostvareni koridori za kretanje pješaka. U koridorima ulice nije predviđeno parkiranje pa se zbog nedostatka parkirnih mjesta, parkiranje ostvaruje ili u profilu ceste ili pješačkih staza.
- Planirati sekundarnu prometnu mrežu usklađenu s primarnom prometnom mrežom GUP-a Sesveta i povezati je s planiranom ulicama u obuhvata UPU-a Gajišće-jug.
- Kako je veći dio područja danas komunalno neuređen, potrebno je planirati cjelovit sustav novih, javnih prometnih površina koji će omogućiti kolni pristup i priključak na gradski sustav komunalne infrastrukture svim budućim korisnicima svake pojedine građevne zone. Također osigurati, na najpogodnijem mjestu, priključke na planirane prometnice u zoni obuhvata.
- Planirati preparcelaciju zemljišta u svrhu formiranja građevnih zona.
- Planirati gradnju odgovarajuće komunalne infrastrukture.
- Urediti i unaprijediti postojeće građevne strukture u obuhvatu plana.
- Planirati javne i društvene sadržaje kao prateće sadržaje osnovnoj namjeni.
- Formirati javne zelene površine – javni park i park, dječje igralište, u središnjem dijelu naselja Gajišće-jug, u svrhu okupljanja stanovnika, koje, uz hortikulturno uređenje treba opremiti urbanom opremom, urediti staze i odmorišta i dječje igralište na dovoljnoj udaljenosti od prometnica, planiranih unutar obuhvata.
- Urediti i unaprijediti postojeće građevne strukture u obuhvatu plana, te osmisliti transformaciju postojeće stambene izgradnje. Moguće je transformirati postojeće individualno stanovanje i planirati nisku višestambenu izgradnju uz Ulicu Vladimira Nazora.
- Uz GUP-om planirane prometnice, planiranu odrediti zeleni pojas kao zaštitno zelenilo u svrhu zaštite od buke i zagađenja.