Urbanistički plan uređenja naselja Lastovo

| 2008.-2013. | plan

koncept

Površina izrade Plana iznosi 39,63 ha te obuhvaća područje naselja Lastovo.
Lastovo je najveće naselje na otoku orijentirano na jug prema prostranom i plodnom polju. Interesantan amfiteatralni smještaj aglomeracije naselja prvenstveno je nastao iz sigurnosnih razloga zbog mogućeg napada s mora. Lastovo je naselje s dobro očuvanom i osebujnom mediteranskom autohtonom arhitekturom, s uskim ulicama i stepeništima, vrijednim objektima, razvijenim funkcijama i s najviše stanovnika na otoku (prema popisu iz 2011. od 792 otočana, u Lastovu živi 350 stanovnika).
Lastovo je najduže razvijalo svoju stambenu i agrarnu funkciju, jer je u njemu živjelo gotovo cijelo stanovništvo otoka. Procesi deagrarizacije i urbanizacije zahvatili su i ovo naselje pa je prema odgovarajućim kriterijima ono preobraženo u jače urbano naselje. Sve su kuće građene iz tvrdog materijala. Ima 328 stanova, od toga 198 nastanjenih stanova za stalno stanovanje, 39 privremeno nenastanjenih, 22 napuštena stana te 68 stanova koji se povremeno koriste za odmor.
Zbog naglašenih estetskih, ekoloških, kulturno-povijesnih i turističko-rekreacijskih vrijednosti Lastovsko otočje je 2006. godine proglašeno parkom prirode.
Kroz Urbanistički plan uređenja mjesta Lastovo, kao i ostalim provedbenim planovima koji su definirani PPUO Lastova stvaraju se smjernice danjeg razvoja. U izradi Plana naš stav je bio da je važnost i ljepota mjesta Lastovo predragocjena da bi ju se opterećivalo i narušavalo velikim graditeljskim zahvatima i stvaranjem novih dijelova naselja. Glavni daljnji razvoj mora proizlaziti iz zaštite i obnove postojećeg, dovršavanjem povijesne strukture i obogaćivanjem novim sadržajima, poboljšavanjem infrastrukture i podizanjem kvalitete javnog prostora. Na taj način bi se jasno prepoznala autohtonost, briga i vrednovanje tradicije te kulturne, prirodne i povijesne baštine.
Analizom demografske strukture naselja, gospodarskih značajki i pejsažnih vrijednosti, ustanovili smo kako je okosnica razvoja otoka bazirana primarno na turizmu, zatim na poljoprivredi i ribarstvu. Jako važno pitanje je: Kakav turizam se želi za otok i naselje Lastovo?
Velika i neprocjenjiva vrijednost naselja Lastovo te konzervatorske smjernice upućuju kako se daljnji razvoj i izgradnja u povijesnoj zoni zaštite ne smije dozvoliti. Koncept izgradnje i strukture naselja temelji se na rekonstrukciji postojećih građevina i u određenim situacijama njihovoj prenamjeni. Naselje Lastovo je kroz bogatu i burnu povijest gradilo svoj današnji identitet i uplitanjem u tu strukturu bilo bi izrazito štetno. Promatranjem novih intervencija na zapadnoj strani naselja jasno se uočavaju loši primjeri koji nagrđuju povijesnu vrijednost naselja Lastovo.
Koncept izgradnje se bazira na načelima:
1. obnove i rekonstrukcije postojećih građevina prema konzervatorskim uvjetima,
2. očuvanje vrtova u povijesnoj strukturi,
3. prenamjena znamenitih javnih građevina u kulturne, turističke i uslužne sadržaje,
4. dopuštanje izgradnje u istočnoj zoni naselja koja nije u direktnom vizualnom kontaktu s povijesnom zonom naselja,
5. potenciranje korištenja povijesnih komunikacija otvaranjem prizemlja s komercijalnim sadržajima,
6. povezivanje i osmišljavanje veza fortifikacija naselja.