Urbanistički plan uređenja naselja Uble

| 2008.-2013. | plan

koncept

Naselje Uble je oblikovano kao tipičan mali industrijski grad modernističkoga koncepta nastao u tridesetim godinama 20. stoljeća, s jasnom funkcionalnom diferencijacijom osnovnih zona po namjeni. Sastojalo od kompleksa tvornice, trga s brojnim građevinama javne namjene (crkva, škola, kino dvorana, društveni dom, zgrade uprave, menza…) te stambenim kućama organiziranim u dva ulična poteza. Naselje je bilo u potpunosti komunalno opremljeno što je uključivalo vodovod s vodospremom, javne česme, odvodnju i javnu rasvjetu, a imalo je čak i vlastitu elektranu.
Kako je daljnji razvoj naselja moguć jedino uz zadržavanje stanovništva i zaustavljanje negativnog demografskog razvoja, nužno je u naselju podići kvalitetu života koja će zadržati postojeće i eventualno privući novo stanovništvo. Podizanje kvaliteta života u naselju Uble podrazumijeva: gospodarski razvoj koji će osigurati radna mjesta, podizanje kvalitete naselja sa svim potrebnim društvenim i komunalnim sadržajima, revitalizaciju kulturno-povijesne cjeline, uređenje javnih površina, očuvanje prirodnih i krajobraznih vrijednosti te izvornog ambijenata naselja. U skladu s navedenim, prilikom izrade UPU-a dijela naselja Uble, postavljena su dva osnovna cilja razvoja naselja. Prvi cilj je sačuvati postojeće kvalitete naselja što u prvom redu podrazumijeva očuvanje i revitalizaciju kulturno-povijesne cjeline naselja, a drugi cilj je omogućiti gospodarski razvoj naselja koji će se prvenstveno temeljiti na razvoju luke.
Smjernice za ostvarivanje prvog cilja, uvelike proizlaze iz Konzervatorske studije napravljene za potrebe UPU-a.