Urbanistički plan uređenja područja Draga

| 2016. | projekt

koncept

Područje koje obuhvaća Plan, površine 3,4 ha, nalazi se u središtu Grada Šibenika. Položaj predmetnog područja u širem gradskom prostoru ima značajnu ulogu u definiranju njegovih osnovnih karakteristika. Područje se nalazi neposredno uz područje na kojem završavaju svi glavni prometni pravci, cestovni, željeznički i pomorski.
Područje stambene izgradnje smješteno je na rubnim dijelovima obuhvata, a karakterizira ga vrlo sitna struktura orijentirana na uske, a danas i substandardne prometnice. Poslovni i javni sadržaji smješteni su u središnjem, sjeveroistočnom odnosno jugoistočnom dijelu područja. U sjeveroistočnom dijelu, smještena je gradska tržnica koja se sastoji od dva otvorena platoa. Na oba platoa smješten je veći broj kioska različite trgovačke i ugostiteljske namjene.
Šire područje obuhvata je područje analize šireg gradskog konteksta s ciljem sagledavanja njegova utjecaja na područje obuhvata te funkcionalno-morfološke interpolacije buduće izgradnje u postojeće gradsko tkivo. Planirana gradnja treba osigurati transparentnost područja u smjeru istok – zapad. Planiranu izgradnju treba prostorno i funkcionalno povezati sa širim prostorom. Uključivanje te afirmacija ovog područja i povezivanje urbanih funkcija starog i „novog“ dijela od izuzetne je važnosti za definiranje buduće urbane slike grada.