Urbanistički plan uređenja u naselju Donji Muć (UPU 14)

| 2021 | projekt

koncept

Urbanističkim planom utvrđeni su osnovni uvjeti korištenja i namjene javnih i drugih površina unutar obuhvata Plana, prometna, odnosno ulična i komunalna mreža te su utvrđene smjernice za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora.
Obuhvat Plana pretežito je izgrađen građevinama stambene namjene, no uz državnu cestu koja prolazi naseljem smješteni su i glavni društveni sadržaji - sjedište Općine, osnovna škola, dječji vrtić, ambulanta, društveni i vatrogasni dom.
Razlozi za izradu Urbanističkog plana uređenja 14 u naselju Donji Muć su:
- definiranje prostorno-planskih pretpostavki za daljnji razvoj naselja Donji Muć
- određivanje uvjeta provedbe svih zahvata u prostoru unutar obuhvata što podrazumijeva detaljnu podjelu područja na posebne prostorne cjeline
- određivanje koridora prometnica te instalacijskih koridora i površina javne namjene
- podizanje opće razine kvalitete i standarda predmetnog područja