Urbanističko-arhitektonsko rješenje za područje Müllerov breg

| 2010. | natječaj

koncept


Zadatak natječaja shvaćen je kao propitivanje mogućih tipologija i linkova kako bi se ostvarila nova slika naselja koherentne strukture.
Osnovne programske smjernice prostornog uređenja su:
- poboljšati prometnu integraciju ovog dijela grada,
- transformirati prostor iz poljoprivrednog u urbani prostor uz očuvanje šumskih površina,
- uključenje preostalih dijelova autohtonog krajolika u urbani prostor, odnosno oblikovanje zelenih površina s elementima prirodnog krajolika,
- unutar šumskih površina urediti staze, šetnice, biciklističke staze,
- konsolidacija neizgrađenog prostora Müllerovog brega stambenom izgradnjom uz poštivanje prirodnih obilježja krajolika, očuvanje i uređenje ornitološkog rezervata,
- definiranje novih javnih prostora i pratećih sadržaja naselja (sportska dvorana, dvorana za kulturu), osigurati transformaciju u prostor visokog urbaniteta,
- funkcionalno i oblikovno uključenje ovog danas nedovoljno i neadekvatno korištenog prostora u gradsko tkivo i sliku grada,
- stvaranje urbano aktivnog prostora u kojemu će se omogućiti preplitanje stambenih, poslovnih, javnih i društvenih sadržaja,
- formiranje funkcionalno dovršenog naselja čiji će stanovnici imati mogućnost zadovoljenja svih javnih i društvenih potreba na ovoj lokaciji,
- formiranje preduvjeta za kvalitetno oblikovanje pročelja najatraktivnijih gradskih pravaca, prvenstveno u zoni izgradnje neposredno iznad strmog obronka Müllerovog Brega,
- opremanje prostora obuhvata svim potrebnim pratećim, javnim i društvenim, komunalnim i infrastrukturnim sadržajima.

Odgovor smo našli u topografiji, iskustvima moderne koja je ostavila trag u zagrebačkoj arhitekturi te u općim mjestima povijesti arhitekture, ali i u suvremenoj praksi. Stvorena je nova gesta nudeći novu, apstraktnu tipologiju koja će ostaviti očuvan pejzaž, a centar realizirati kroz prvenstveno otvoreni, novi, javni prostor, ''u kojem su mogući, štoviše, inducirani, svi oblici kretanja, zastajanja, susretanja, boravljenja...''
Kao najkvalitetnija zona za javne sadržaje je najeksponiranija zona – rubna izgradnja neposredno iznad strmog obronka Müllerovog brega.