Dom za starije osobe i javni park u Labinu

| 2010. | natječaj

koncept

Odgovor na zadatak smo našli u topografiji, u dijalogu s arhitekturom Vodičke...
Stvorena je nova gesta nudeći novu arhitekturu koja će ostaviti očuvan pejzaž, a park realizirati kroz prvenstveno otvoreni, novi, javni prostor, ''u kojem su mogući, štoviše, inducirani, svi oblici kretanja, zastajanja, susretanja, boravljenja...''
Nova izgradnja je položena na prirodnu konfiguraciju terena i meko prateći prirodno kretanje tim prostorom nenametljivo 'spuzne' prema parku i Domu zdravlja...
Jednom je, ovisno o sadržaju i položaju arhitektura oslonjena na teren, a dijelom lebdi nad uvalom ili šumom hrasta crnike.
Morfološki oblici zadanog prostora su u dobroj mjeri predodredili koncept parka, ali i arhitekture.
Realizirana je želja da se arhitektura povije po reljefu, 'uhvati' jug za veći dio stambenog dijela doma i da uz gradnju novog zatvorenog javnog sadržaja dobijemo i niz javnih sadržaja na otvorenom. Tako je svaka vrtača životni prostor za sebe: nudi neku specifičnu atmosferu, odmor, izolaciju, vegetaciju, skulpturu, svjetlosnu instalaciju, a u dijelu javnog parka dječje igralište, glazbenu scenu na otvorenom....
Kuća se nadvija nad terenom, stanjujući se nad najdubljom slojnicom maksimalno otvarajući prolaz gradskoj šetnici između Starih katura i grada.