Urbanstički plan uređenja gospodraska zona Sesvete – sjever

| plan 2007. i izmjene i dopune 2008. | plan

koncept

Obuhvat Urbanističkog plana uređenja jednim djelom, na sjeveru, graniči sa središtem Sesveta, a drugim djelom sa granicom obuhvata urbanističko – arhitektonskog natječaja za uređenje središta Sesveta. Središte je Sesveta momentalno zaustavljeno prugom, ali se predviđa širenje i «prelaženje» pruge. Dok je sa sjeverne strane pruge središte zona stambene i mješovite namjene najveće gustoće s velikim brojem javnih građevina, dječjih ustanova, osnovnih škola i Domom zdravlja, južno od pruge se predviđa ekstenzija centra gospodarske namjene.
Gospodarska zona Sesvete, gradskog značenja, velikog je prostornog i razvojnog potencijala. Područje je nedostatne komunalne opremljenosti s postojećom parcelacijom na kojoj nije moguća gradnja novih programa, te je potrebno izraditi preparcelaciju zemljišta uz progušćavanje mreže javnog prostora i zelenih površina.
Budući gospodarski razvoj u prostoru GUP-a treba isključiti djelatnosti koje tehnološki i prometno nisu primjerene. Planom se podupiru inovacije i visoke tehnologije u razvoju gospodarstva, a osim razvoja većih gospodarskih sadržaja od značenja za Grad Zagreb, cilj prostornog razvoja gospodarstva je i prostorna uspostava ravnoteže disperziranih gospodarskih sadržaja manjih dimenzija primjerenih prostornoj strukturi pojedinih dijelova sesvetskog prostora.
Gospodarsku zonu Sesvete-sjever potrebno je oplemeniti novim sadržajima, i sanirati postojeće zagađivače.
Planom je osigurano racionalno korištenje i zaštita prostora, odnosno uravnoteženost između prirodnih vrijednosti i načina korištenja i namjene prostora, sljedećim mjerama:
- intenzitetom korištenja zemljišta, vezano uz izgrađenu prostornu strukturu i tipologiju gradnje koji osigurava održivi razvoj sesvetskog prostora;
- utvrđivanjem primjerenih urbanih pravila;
- zaštitom prirodnog tla, odnosno ekološke stabilnosti pravilima za uređenje svake građevne čestice;
- mjerama očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina koje je utvrdio Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode;
- načinom reprodukcije grada koji osigurava uređivanje velikih neizgrađenih prostora cjelovitom urbanističkom razradom, oblikovnom interpretacijom i vremenski utvrđenim tijekom realizacije, a ne pojedinačnim zahvatima.
Uz temeljne zahtjeve za izradu plana koji se odnose na potrebu zadovoljenja zakonskih propisa iz oblasti prostornog uređenja i zaštite kulturnih dobara, te usklađenja s dokumentima prostornog uređena više razine i dokumentima praćenja stanja u prostoru Grada Zagreba, te je utvrđen slijedeći program:
- uspostaviti odnos s centrom Sesveta, Sopnicom i Jelkovcem, kao i planiranim stanovanjem južno od obuhvata Plana
- stvoriti kvalitetan prostor za razvoj malog i srednjeg poduzetništva
- osigurati prometnu mrežu dostatnog kapaciteta i profila te dobru pješačku i biciklističku povezanost
- transformirati staru industriju
- oplemeniti prostor posebnih karakteristika