Uređenje gradskog parka Prelog

| 2009. | natječaj

koncept

Grad Prelog nastaje na mjestu stvaranja veze (prelaz = prelog).
Grad se danas širi stvaranjem novih spona, uspostavljanjem novih sadržaja.
Širenje i obnova postojećeg gradskog parka jedna je u nizu točaka (sadržaja) koji se nižu u slijedu sekvenci uspostavljenog puta - od Drave pa sve do glavnog gradskog trga pa do groblja.
Šećući Glavnom ulicom, koja samim imenom određuje svoju važnost, nižu se kuće od gradskog značaja, pasažima i prolazima propuštaju ljude u svoju unutrašnjost.
Reprezentativnost glavnog pročelja ne može se očitati i u dvorištima koja sadržajno i oblikovno ne odgovaraju gradskom centru.
Glavna ulica povezuje grad u smjeru istok zapad i na sebe veže sve upravne i vjerske sadržaje grada.
Očitavanje nove gradske spone / promenade, u smjeru sjever jug, koja povezuje Dravu i gradski centar kao novu gradsku šetnicu. Promenada uspostavlja linijsku vezu zelenila i gradskih sadržaja. Na sjecištu tih dviju veza formira se i proširuje kulturni, parkovni, zabavni i trgovački centar grada. Postojeće bogato zelenilo i park proširuju se i povezuju sa postojećim i planiranim gradskim prostorima u jedinstvenu cjelinu.
Park je podijeljen u tri oblikovno različite cjeline: gradska promenada, „šuma" i sajmište.