Koncept i idejni projekt za sanaciju i prenamjenu kamenoloma Zelenjak kraj Klanjca

| 2006.-2007. | projekt

koncept

Dugogodišnjom nekontroliranom i nestručnom eksploatacijom, kamenolom Zelenjak danas predstavlja za Grad Klanjec veliki estetski, ekološki i ekonomski problem. Još je Prostornim planom Grada Klanjca (2001.god.) obustavljena njegova eksploatacija te određena obveza sanacije koja do današnjih dana nije započeta.
Biološko – sanacijski pristupi obnove devastiranih prirodnih predjela nekadašnjim iskorištavanjem imaju za cilj postupnim i vrlo dugotrajnim procesom prirodne sukcesije, te postupcima sadnje različitih primjerenih vrsta vegetacije, prostoru nekadašnje eksploatacije «vratiti» prirodan oblik. Ovakav pristup za konačan cilj ima prije svega ekološku obnovu dok se oblici alternativnog korištenja svode na istraživačke projekte i edukacijske centre.
Projekti parkovnog preoblikovanja nastoje uz prirodnu obnovu prostoru udahnuti novo oblikovanje i korištenje. Često koriste dramatične i slikovite ambijente nekadašnjeg eksploatacijskog prostora kao scenografiju budućeg događanja, nastojeći učinjenu «štetu» pretvoriti u korist i ideju novog prostora. Koncept revitalizacije, sanacije i obnove se bazira na prenamjeni u parkovni, rekreacijski, zabavni izletnički centar.
Projektom pejzažne obnove ne polazimo međutim od težnje za "idealnim uklapanjem" i pokušajem mimikrije u pejzažu značajnog krajolika Zelenjak. Takav pristup bio bi neiskren prema prošlosti prostora, a rezultat upitan. Za razliku od njega odabran je pristup koji, prihvaća i drugačije prostorne estetike pa i one koje ne pokušavaju prikriti ljudsko djelovanje u prostoru (tragove eksploatacije) već ga pokazuju.
Projektirani sadržaji poput hotela, informativnog i edukacijskog centra, sportskih terena, oblikovanjem se stapaju u konfiguraciju terana i na organički način čine cjelinu s antropogenim pejsažom.