Integralna studija prostorne valorizacije rijeke Jadro

| 2021. | projekt

koncept

Svrha izrade Integralne studije prostorne valorizacije rijeke Jadro je kroz relevantne interdisciplinarne podatke o rijeci Jadro dati prijedlog smjernica za budući integrirani razvoj kroz prostorno-plansku i stratešku dokumentaciju jedinica regionalne i lokalne samouprave te stručnih institucija nacionalne, regionalne i lokalne razine s naglaskom na očuvanje kvalitete rijeke Jadro i populacije endemske podvrste mekousne pastrve.
Studija nastoji detektirati ključne konflikte u prostoru, generatore pritisaka na okolišnu održivost sustava te na razmatranje predložiti moguće prostorno planske i upravljačke alate koji se mogu razviti s ciljem održivog stabiliziranja i ekološkog unapređenja stanja u prostoru na dobrobit svih njegovih dionika, potpuno uvažavajući dinamičku povezanost biološke i društvene zajednice.
Razumijevanjem aktualne interakcije između prirodnih elemenata sustava te između prirodnog i društveno-ekonomskog (izgrađenog) sustava ostvaruju se nužni preduvjeti za učinkovito upravljanje sustavom te ostvarenje njegove okolišne sigurnosti i održivosti društveno-ekonomskih aktivnosti vezani uz Jadro.
Studija nema upravljačku snagu učinaka, već isključivo istraživačku mogućnost propitivanja i dovođenja u pitanje uobičajenih načina percepcije stanja u prostoru te s ciljem održive valorizacije rijeke Jadro predlaže primjenu modela participativnog upravljanja slivnim područjem rijeke Jadro uključivanjem i usuglašavanjem svih relevantnih dionika s područja sliva, primjenjujući pritom okolišno prihvatljiva rješenja alatom River Contract („Sporazum o rijekama“).