Konzervatorski elaborat za katedralnu crkvu Uzvišenja sv. Križa u Sisku

| 2022. | projekt

koncept

Izrada konzervatorskog elaborata za katedralnu crkvu Uzvišenja sv. Križa u Sisku prethodi rekonstrukciji građevine upisane u Registar kulturnih dobara RH. U okviru izrade konzervatorske dokumentacije korištena je dostupna arhivska građa, stručna literatura te informacije dostupne na internetskim stranicama.
Izvedeni su konzervatorsko-restauratorski istražni radovi i arheološka istraživanja. Elaboratom su predložene smjernice za obnovu postojeće građevine na temelju čega će biti moguće izraditi projektnu dokumentaciju za cjelovitu obnovu zgrade, oštećenu u potresu 2020. godine.