Konzervatorski elaborat za zgradu Državnog arhiva u Zagrebu, Opatička ulica 29

| 2021. | projekt

koncept

Izrada konzervatorskog elaborata za zgradu Državnog arhiva u Zagrebu na k.č. 1452 k.o. Centar prethodi rekonstrukciji građevine koja se nalazi na području kulturnog dobra – Povijesna urbana cjelina Grad Zagreb, upisanog u Registar kulturnih dobara RH, Listu zaštićenih kulturnih dobara pod reg. br. Z-1525, u dijelu za koji je utvrđen sustav zaštite “A” – Područje izuzetno dobro očuvane i osobito vrijedne povijesne strukture. Sklop je također zaštićen kao spomenik kulture rješenjem Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Zagreba broj: 01-240/3-1963, od 28. ožujka 1963. i upisana u Registar nepokretnih spomenika kulture Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Zagreb pod brojem Z – 2582.
U okviru izrade konzervatorske dokumentacije korištena je dostupna arhivska građa, stručna literatura te informacije dostupne na internetskim stranicama. Izvedeno je arhitektonsko snimanje postojećeg stanja i preliminarno sondiranje u svrhu detekcije oslika u interijeru i utvrđivanja faznosti gradnje. Elaboratom su definirane smjernice za obnovu postojeće građevine na temelju kojih će biti moguće izraditi projektnu dokumentaciju za cjelovitu obnovu zgrade.